ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙ

ΥΛΙΚΟ -ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ