Για τα προβλήματα με χρήση κλασμάτων είναι καλό να γνωρίζουμε κάποιες τεχνικές για πιο

εύκολη λύση τους. Για παράδειγμα: πότε λύνω με πολλαπλασιασμό και πότε με διαίρεση κλασμάτων;