Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης-Μαθηματικά-Στ τάξη