Λόγος δύο μεγεθών-Κεφάλαιο 30- Μαθηματικά Στ τάξη-Δραστηριότητα 2η

logos

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Λόγος πλευράς ισοπλεύρου τριγώνου προς περίμετρο

 Λόγος πλευράς τετραγώνου προς περίμετρο

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Λόγος δύο μεγεθών-Κεφάλαιο 30- Μαθηματικά Στ τάξη-Δραστηριότητα 2η

Λόγος δύο μεγεθών-Ενότητα 3-1η υποενότητα κεφ. 30-39, 30.Λόγος δυό μεγεθών, 31.Από τους λόγους στις αναλογίες, 32.Αναλογίες--Μαθηματικά Στ τάξη-Επίλυση προβλήματος

Μαθηματικά 3η ενότητα -Λόγος δύο μεγεθών--Στ τάξη

 

 

 

Διαβάστε επίσης: