Στόχοι λογισμικού:

Στόχος του λογισμικού είναι να πειραματιστεί ο μαθητής με τα σύμβολα =, > και < και τις αριθμολέξεις.

 

Σύνδεση του λογισμικού με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών:

Ο μαθητής μέσα από το λογισμικό:

  • συγκρίνει και διατάσσει αριθμούς (μέχρι το 20) (Α΄, Αρ5)
  • διερευνά τις σχέσεις των αριθμών μέχρι το 20 (Α΄, Αρ6)

 

Τρόπος χρήσης και λειτουργίας του λογισμικού:

Το λογισμικό έχει 2 επίπεδα δυσκολίας για κάθε εύρος αριθμών που θα επιλέξει ο παίχτης. Στο εύκολο επίπεδο υπάρχει αναπαράσταση της ποσότητας και του αριθμού ώστε να κατανοήσει ο μαθητής ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον άλλο. Έτσι μόλις εξοικειωθεί με τα σύμβολα και τις αριθμολέξεις ο μαθητής μπορεί να δοκιμάσει και το δύσκολο επίπεδο όπου η εικονική αναπαράσταση παραλείπεται.